Tag: مهمانشهر رفسنجان

پازل ورزش شهرستان با ورود شهرداری رفسنجان تکمیل شد
مهمانشهر رفسنجان پس از سالها انتظار به خارج از شهر منتقل می شود

شهردار رفسنجان با اشاره به اینکه ورود شهرداری به حوزه ورزش در کنار سایر ارگان ها نویدبخش اتفاقات خوب در آینده است،گفت: با حمایت استاندار، فرماندار و با حمایت مردم…